ประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2566
ประกาศ 30/04/2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ประกาศ 02/05/2567

หนังสือประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ประกาศ 21/03/2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย 0 หนังสือเชิญประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 (MORE-W3)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียดของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบ ข (Proxy Form B)

หนังสือมอบฉันทะ (Proxy Form)

ผู้ถือหุ้นสามารถขอหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.(Proxy B.) รูปแบบเอกสารได้ โดยแจ้งความประสงค์และที่อยู่จัดส่งมาที่ secretary.more@morereturn.co.th
ประกาศ 02/04/2567

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย 0 หนังสือเชิญประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 งบการเงิน ปี 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1 ประวัติบุคคลที่ได้ด้รับการเสนอชื่อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.2 ประวัติบุคคลที่ได้ด้รับการเสนอชื่อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายชื่อผู้สอบและรายละเอียดค่าสอบบัญชี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายละเอียดแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงานการเพิ่มทุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 การขอผ่อนผันการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบ 247-7

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 รายละเอียดของกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

สรุปข้อสนเทศ MORE- W2

การใช้สิทธิ MORE-W2 ครั้งสุดท้าย

ข้อกำหนดสิทธิ MORE-W2